Văn bản luật

HỆ THỐNG VĂN BẢN NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017

Năm 2017 với rất nhiều các văn bản mới. Để thuận tiện cho công việc lập dự toán mọi người hãy cập nhật các văn bản dưới đây nhé

STT

Số hiệu văn bản

Nội dung văn bản

Ngày hiệu lực

VB thay thế

1Luật xây dựng 50/2014Luật xây dựng 50/201401/01/2015Luật XD 16/2003/QH11
2Thông tư 03/2016-TT-BXDQuy định về phân cấp công trình2016Thay thế TT 03/2013 BXD
3Quyết định 640/2011-QĐ-BGTVTQuy định về phân cấp đường quốc lộ2011
4Nghị định 32/2015 NĐ-CPQuy định về lập và quản lý chi phí ĐTXDCT10/05/2015NĐ 112/2009 NĐ-CP
5Thông tư 06/2016 TT-BXDHướng dẫn NĐ 32/2015 về lập và quản lý chi phí01/05/2016TT 04/2010 TT-BXD
6Thông tư 05/2016 TT-BXDHướng dẫn cách xác định lương nhân công01/05/2016TT 01/2015 TT-BXD
7Quyết định 1134/2015 QĐ-BXDCông bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng15/10/2015TT06/2010 TT-BXD
8Quyết định 79/2017 QĐ-BXDCông bố định mức quản lý dự án, tư vấn ĐTXDCT01/03/2017Quyết định 957/2009 QĐ-BXD
9Thông tư 01/2017 TT-BXDHướng dẫn cách xác định và quản lý chi phí khảo sát30/10/2013Thông tư 17/2013 TT-BXD
10Luật 43/2013 QH13Luật đấu thầu26/11/2013Luật 61/2005
11Nghị định 63/2014 NĐ-CPHướng dẫn luật đấu thầu 4325/06/2014NĐ 85/2009 NĐ-CP
12Nghị định 46/2015 NĐ-CPQuy đinh về quản lý chất lượng công trình01/07/2015NĐ 15/2013 NĐ-CP
13Nghị định 59/2015 NĐ-CPVề quản lý dự án05/08/2015NĐ 12/2009 NĐ-CP
14Thông tư 209/2016 TT-BTCChi phí thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở01/01/2017Thay thế TT 176/2011 TT-BTC
15Quyết định 1161/2015 QĐ-BXDCông bố suất vốn đầu tư 201515/10/2015QĐ 439/2013 QĐ-BXD
16Nghị Định 37/2015 NĐ-CPQuy đinh về hợp đồng xây dựng22/04/2015NĐ 48/2010 NĐ-CP
17Thông tư 07/2016 BXDQuy định về điều chỉnh giá hợp đồng01/05/2016
18Thông tư 08/2016 BXDHướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng10/03/2016
19Thông tư 09/2016 BXDHướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng10/03/2016
20Thông tư 08/2016 TT-BTCQuy định về thanh quyết toán01/05/2016TT 86/2011 TT-BTC
21Thông tư 09/2016 TT-BTCQuy định về chi phí thẩm tra quyết toán, kiểm toán nhà nước01/05/2016TT 19/2011 TT-BTC
22Thông tư 11/2015 TT-BHK-ĐTQuy định về HS yêu cầu chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh22/12/2015TT 11/2010 BKH-ĐT
23Thông tư 03/2015 TT-BKH-ĐTQuy định về hồ sơ mời thầu xây lắp01/07/2015TT 01/2010/TT-BKH
24Quyết định 788/2010 QĐ-BXDHướng dẫn đo bóc khối lượng dự toán công trình26/08/2010
25Nghị định 122/2015 NĐ-CPQuy định mức lương tối thiểu vùng 201601/01/2016NĐ 182/2014 NĐ-CP
26Nghị định 153/2016 NĐ-CPQuy định mức lương tối thiểu vùng 201701/01/2017Nghị định 122/2015 NĐ-CP
27Thông tư 18/2016 TT-BXDQuy định chi tiết về Thẩm định dự án, thiết kế, dự toán (Hướng dẫn NĐ 59/2019 NĐ-CP)15/08/2016TT 03/2019 BXD; NĐ 12/20009 CP; TT10/2013 BXD; TT13/2013 BXD; TT09/2014; NĐ 15/2013 CP
28Thông tư 07-2016 BKHĐTQuy định chi tiết về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng15/08/2016
29Thông tư 10-2015 TT-BKHĐTQuy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu10/12/2015TT 02/20009 TT-BKHĐT
30Định mức vật tư 1329/2016 BXDCông bố định mức sử dụng vật liệu xây dựng19/12/2016ĐM 1784/2007 BXD
31Thông tư 210/2016 TT-BTCChi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng01/01/2017TT 75/2014 TT-BTC
32Thông tư 329/2016 BTCChi phí bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng01/03/2017

Nguồn: Sưu tầm